QUY CHUẨN
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QC 06:2010/BXD 2010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ
2 QC 08:2009/BXD 2009 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN

QUY CHUẨN

QUY CHUẨN